Ông Đỗ Hoàng Điềm: Nhiều đảng viên Việt Tân về trong nước hoạt động

Tại sao Đảng Việt Tân lại gửi một người hoạt động công khai như ông Châu Văn Khảm về công tác tại Việt Nam?

Chủ Tịch Đảng Việt Tân trình bày về việc thành viên Đảng Việt Tân về trong nước hoạt động. Hôm 13 tháng 1 vừa qua, ông Châu Văn Khảm, một thành viên của cộng đồng người Việt tại Sydney, và là một đảng viên Việt Tân, đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ tại Sài Gòn, trong chuyến đi thẩm định về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Youtube Việt Tân

https://www.youtube.com/watch?v=wHsnF-bVM_s