Quân đội, Công an đón chờ Cách Mạng Dân Chủ

BFD Media

 


Sự sụp đổ của đảng và chế độ CSVN mang tính tất yếu, khách quan và phù hợp với qui luật phát triển của đất nước VN.

1/ Tính tất yếu là gì? Sự sụp đổ của đảng và chế độ CS là bắt buộc phải xảy ra, không thể khác được, sự sụp đổ mang tính qui luật. Đó là sự đào thải một chế độ độc đảng cộng sản lạc hậu, phản cánh mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động để thay thế bằng bằng một chế độ dân chủ, tiến bộ và văn minh.

2/ Tính khách quan là gì? Sự sụp sụp đổ của đảng và chế độ CSVN nằm ngoài ý muốn chủ quan của đảng và chế độ CSVN, nó nằm ngoài sự kiểm soát của đảng CSVN. Sự phát triển xã hội không ngừng vì thế cho dù nỗ đến đâu thì đảng CSVN cũng không thể kiểm soát được sự sụp đổ của chính nó.

3/ Tính phù hợp là gì? Phù hợp với ý nguyện và đòi hỏi của đại đa số quần chúng Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc họ muốn tham gia đóng góp tài năng và sức lực phục sự đất nước.

#bfdmedia, #Lsnguyenvandai Liên hệ viber, Telegram: +49-179-413-7618